โครงงานนักศึกษา ปี 2562

โครงงานสาขาวิชาการบัญชี ปวช.3

โครงงานสาขาวิชาการตลาด ปวช.3

โครงงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3

โครงงานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.3

โครงงานสาขาวิชาการบัญชี ปวส.2

โครงงานสาขาวิชาการตลาด ปวส.2

โครงงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.2

โครงงานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส.2

โครงงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

โครงงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก