ความปลอดภัยภายในวิทยาลัยฯ

ความปลอดภัยภายในวิทยาลัยฯ

Safety within the college.

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ได้มีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยที่และทันสมัยอย่างเต็มที่ 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ทุกทางเข้า-ออกวิทยาลัยฯ

ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่มีจำนวนมากกว่า 70 จุดที่ถ่ายภาพและบันทึกไว้ในระบบตลอด 24 ชั่วโมง

และมีถังดับเพลิงจัดอยู่ทุกชั้นของทุกอาคาร ทำให้นักเรียน,อาจารย์และบุคลากรมีความสบายใจและมั่นใจในความปลอดภัยที่มีในวิทยาลัยฯ