ระบบ Sisa School

บริการนักศึกษา

Sisa School

วิธีใช้งานเบื้องต้น


Username : พิมพ์ STD (ตัวใหญ่) ตามด้วยรหัสนักศึกษา 5 หลัก เช่น STD12345 // Password : หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของนักศึกษา

สำหรับผู้ปกครอง

สำหรับนักศึกษา

Screenshot


หน้าเข้าสู่ระบบ / Login

นักศึกษาจะต้องกรอก Username และ Password ของนักศึกษา

หน้าหลัก / Index

จะมีเมนูข้อมูลนักศึกษา / เกรดเทอมล่าสุด /ข้อมูลการชำระเงิน ฯลฯ

หน้าข้อมูลส่วนตัว / Profile

หน้านี้จะประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัว สาขาที่ศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ฯลฯ

หน้าเกรดเฉลี่ย / Final Grade

หน้านี้จะแสดงข้อมูลเกรดทุกเทอมของนักศึกษา