ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

Slider

คำขวัญ : ________________________

พันธกิจ

ภาระงาน

อาจารย์ประจำสำนัก

หัวหน้าสำนักแผนและพัฒนา
อาจารย์ชนภา ปั่นสมบุญ
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา