สำนักงานบุคคล

banner 1200x300 px-04
banner 1200x300 px-04
previous arrow
next arrow

คำขวัญ : สร้างขวัญกําลังใจ เน้นระเบียบวินัยการทํางาน

พันธกิจ

หลักการและเหตุ เพื่อการสรรหาและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการโดยให้บุคลากรทุกคนมี มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม และเกิดประสิทธิ์ภาพสูสุดในการปฏิบัติงาน จึงจัดตั้งสํานักงานฝ่ายบุคคลขึ้น ซึ่งเป็นหน่วยงานในการสรรหา คัดเลือก พัฒนา กํากับดูแล และอํานวยความสะดวกให้กับบุคลากรของ โรงเรียนให้ดําเนินไปด้วยความ เรียบร้อย

ภาระงาน

 1. งานด้านสรรหาบุคลากร
  1.1 วิเคราะห์อัตรากําลังคน ตําแหน่ง ภาระงานของบุคลากรของโรงเรียน
  1.2 ติดต่อสื่อเพื่อโฆษณารับสมัครบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามสายงานที่ ต้องการ และ กําหนดอัตราจ้างแต่ละกรร เพื่อทําสัญญาจ้าง ดําเนินการบรรจุอาจารย์ประจํา รวมทั้งอาจารย์ ต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตามระเบียบและ แนวทางปฏิบัติของบุคลากรโรงเรียนอรรถวทย์พณิชยการ
  1.3 จัดทําสัญญาว่าจ้างตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยี อรรถวิทย์พณิชยการอรรถวิทย์พณิชยการ
  1.4 งานด้านติดตามผลการปฏิบัติงาน และ สวัสติการครู งานด้านติดตามผลการปฏิบัติงาน ควบคุม สํารวจ บันทึกเวลาการปฏิบัติงานของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน รับบันทึกใบลา และจัดเก็บเอกสาร ใบลาต่าง ๆ ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ดําเนินการเพื่อนําเสนอขออนุมัติ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีการศึกษา สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรประจําปี ต่อผู้บริหาร เพื่อนําเสนอสํานัก การคลังดําเนินงานต่อไป
 2. สวัสดิการอาจารย์ จัดส่งเงินกองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่ และครูโรงเรียนราษฎร์ จัดทําการบรรจุ การถอนครู ตามที่ได้รับมอบหมาย จัดสวัสดิการให้แก่อาจารย์ ในส่วนของการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร, เครื่องแบบ, เงินฉุกเฉิน, การประกันอุบัติเหตุ, การรักษาพยาบาลพิเศษ และเงินโบนัส ติดต่อเอกสารเกี่ยวกับการทํางาน และต่อวิชาอาจารย์ต่างชาติ จัดการเรื่องการอนุญาต ทํางานของอาจารย์ชาวต่างประเทศ ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ครู - อาจารย์ ในโรงเรียน ติดตามผลการเรียนของอาจารย์ที่ได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อ รวบรวมเสนอผู้บริหาร จัดทําหนังสือรับรองการเป็นบุคลกรของโรงเรียน ดําเนินการเรื่องการขอเพิ่มวุฒิ สร้างขวัญกําลังใจ และความสามัคคีในหมู่คณะ โดยสนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์ เข้ารับการอบรมสัมมนา, ศึกษาต่อเพิ่มเติมวิทยฐานะ, ให้ทุนการศึกษาต่อปริญญาโท- เอกและการจัดเลี้ยงอาจารย์ประจําปี
 3. งานด้านสวัสดิการเจ้าหน้าที่ และพนักงาน จัดทําประกันสังคม ให้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน การเรียกร้องสิทธิแก่ ผู้ประกันตน การนําส่งเงินสมบทประจําเดือน และการรายงานจํานวนของ ผู้ประกันตน ประจําปีการเบิกเงินชดเชยค่าเสียหายกับบริษัทประกันภัย ให้เงินช่วยฉุกเฉิน, เครื่องแบบ, การให้กู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการม่วง- ขาว, การประกัน อุบัติเหตุ และการจัดเลี้ยงประจําปี
 4. งานสวัสดิการนักศึกษา
  4.1 การผ่อนผันทหารให้แก่นักศึกษาที่เกิดตาม พ.ศ. ตามที่ราชการกําหนด
  4.2 จัดการบริการดําเนินการ เรื่องการชดเชยค่าเสียหายในการประกันอุบัติเหตุ

อาจารย์ประจำสำนัก

รักษาการหัวหน้าสำนักงานบุคคล
อาจารย์ชนภา ปั่นสมบุญ
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา