สาขาวิชาพื้นฐานทั่วไป

Aitsec01
Aitsec01
previous arrow
next arrow

อัตลักษณ์ : เชี่ยวชาญภาษา เพรียบพร้อมทักษะและจริยา พลานามัยดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารดาวน์โหลด

อาจารย์ประจำสาขา

หัวหน้าวิชาสาขาพื้นฐาน
อาจารย์จินตนา สิทธิพลวรเวช
ปริญญาตรี ทยาศาสตร์บัณฑิต
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช

อาจารย์สุรศักดิ์ คุณดิลกสิโรดม
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์อาจารย์มาโนชน์ เมธาพุฒิพงษ์สกุล
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง