สำนักวิชาการ

previous arrow
next arrow
Slider

คำขวัญ : รอบรู้ รับผิดชอบ รวดเร็ว ริเริ่ม เรียบร้อย

พันธกิจ

เพื่อให้การดําเนินงานของโรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กําหนดไว้ในปรัชญา(Philosophy) วิสัยทัศน์(VISION)และพันธกิจ (Mission) ข้างต้น แล้วนั้นสํานักวิชาการ จึงได้ทําหนดพันธกิจภายในสํานักวิชาการขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านโสตทัศนศึกษาต่างๆที่ทันสมัยและอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่ คณาจารย่อย่างเหมาะสม
 2. ให้ความสด้เษในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง คณาจารย์ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง และชุมชน ในการร่วมกันจัดการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
 3. ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจความรู้จากแหล่งวิทยาการต่างๆในระดับดีจนส่งwalให้พลสมฤทธิ์ต่อการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดและในด้านคุณภาพด้านวิชาการต้องให้เท่าเทียมหรือ สูงกว่าสถาบันอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการช้ภาษาอังกฤษและความรู้ทางด้านเทตโนโลยี
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการและภายในสถาบันการศึกษา
 5. จัดระบบข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศทางเทคโนโลยี ครบถ้วนถูกต้องตรงกับความต้องการทันต่อการใช้งาน และนํามาปรับปรุงในด้านวิชาการ และกิจกรรมของนักศึกษา
 6. สนันสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม เน้นการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ และตัดสินจนการแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมพล ดลเน้นการปฏิบัติตนตาม หลักธรรม ในศาสนา ที่ตนนับถือ และนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน

ภาระงาน

 1. งานการวางแผนงานทางวิชาการ
 2. งานหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร
 3. งานการจัดการเรียนการสอน
 4. งานนิเทศการสอน และประเมินการสอน
 5. งานด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 6. งานวัสดุอุปกรณ์และการสื่อสารการเรียนการสอน
 7. งานห้องสมุด
 8. งานการวัดพลและประเมินพล
 9. งานดูแลรับผิดชอบหัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขา
 10. งานตารางสอน ตารางสอบ ตารางกรรมการกํากับการสอน
 11. งานสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา
 12. งานวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ข้อสอบ วิเคราะห์wanารเรียน
 13. งานด้านระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 14. งานปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประมวลภาพกิจกรรม

แผนการเรียนการสอน

อาจารย์ประจำสำนัก

รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
อาจารย์ศิริ ซำมาซา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
อาจารย์วิชาญ หงษ์บิน
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักวิชาการ
อาจารย์อุดมพร เปตานนทท์
ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์