สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

bannerสาขา 1200x300 px-05
bannerสาขา 1200x300 px-05
previous arrow
next arrow

อัตลักษณ์ : รอบรู้ริเริ่ม สร้างสรรค์ ควบคู่กิจกรรม ก้าวล้ำวิทยาการ บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ประมวลภาพกิจกรรมสาขา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารดาวน์โหลด

อาจารย์ประจำสาขา

หัวหน้าสาขาการตลาด
อาจารย์วงค์เดือน ประไพวัชรพันธ์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อาจารย์อุดมพร เปตานนท์
ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อาจารย์ศักดิ์สยาม สุทัศน์
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ภัสฉัฐ ภาคีฉาย
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาจารย์ธนน สาภธวิรุฬห์
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สถาบันราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา

อาจารย์กมลวรรณ บุญสาย
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง