ประวัติ

คุณพ่อเพิ่ม รุ่งเรือง

คุณแม่ละออง รุ่งเรือง

     ในอดีต สถานที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเป็นท้องนาซึ่งเป็นของคุณพ่อเพิ่มและคุณแม่ ละออง รุ่งเรือง ท่านได้ตั้งปณิธานไว้ว่า จะให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถาบันการศึกษาที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ เยาวชนไทย จึงได้ตั้งโรงเรียนอรรถวิทย์ขึ้นใน ปีพ.ศ.2516 เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยให้ ทายาทบริหาร และมีนายชนะ รุ่งแสง เป็นประธานกรรมการ ต่อมาปี พ.ศ. 2524 ได้จัดตั้งโรงเรียนอรรถวิทย์พณิชย การ เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทพาณิชยกรรม สาขาวิชาบัญชี และการขาย ในปีพ.ศ. 2536 ได้ขยายหลักสูตรให้สูงขึ้นในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาการบัญชี การตลาด และ คอมพิวเตอร์ธุกิจในปี พ.ศ.2540 ได้เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ในระดับปวส.โดย คณาจารย์ชาวต่างชาติในปี พ.ศ. 2554 สถาบันครบรอบ 30 ปี และได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ เป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

     ปัจจุบันปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เปิดสอนระดับปวช. 4 สาขาวิชา และ ระดับปวส. 5  สาขาวิชา สาขาวิชาการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีนักศึกษาทั้งสิ้น 4,200 คน มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอกทั้ง ชาวไทยและชาวต่างประเทศ และอาจารย์ฝ่ายสนับสนุนการสอน บุคลากรทางการศึกษา รวมกว่า 200 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมความทันสมัย ทั้งอาคารสถานที่ และ อุปกรณ์การเรียน อันจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และส่งเสริมสร้างวิสัยทัศน์ที่ดี พร้อมที่จะก้าวไปกับโลกแห่ง อนาคตอย่างมีคุณภาพ เป็นสถาบันที่มีการศึกษาที่มีมาตรฐานการศึกษาสูงยิ่ง แห่งหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ผ่านการตรวจสอบประเมินคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อปีการศึกษา 2545 2550 และ 2554 โดยมีนายชนะ รุ่งแสง เป็นประธาน กรรมการ บริหารภายใต้การบริหารงานของ ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง ผู้รับใบอนุญาตและผู้อํานวยการวิทยาลัย เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

     วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ กําหนดนโยบายแม่บทในการดําเนินงาน 4 ประการ คือ ความเป็น เลิศ ความทันสมัย ความรับผิดชอบต่อสังคม และการรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ

วิสัยทัศน์ (VISION)
     เป็นองค์กรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างคนให้มีศักยภาพสูงสุด ซึ่ง หมายถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ วิทย์พณิชยการ จะได้รับการพัฒนาเป็นองค์กรการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพต่อการสร้างความรู้ที่เชี่ยวชาญในสาขา วิชาชีพที่ตนศึกษาอยู่ ให้มีสมรรถนะสูงเป็นแบบสากล มีความรู้คู่คุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และดํารงรักษา ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย พันธกิจ (MISSION)

 1. ผลิตนักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะมีคุณธรรม และจริยธรรม
 2. มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้และการพัฒนาวิทยาการใหม่ๆ
 3. บริการทางวิชาการแก่ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสู่เซียน
 4. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพ
 5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     ตลอดระยะเวลา 33 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้าน วิชาการ และกิจกรรม ทําให้นักศึกษามีศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา พร้อมที่จะก้าวเดินออกไปประกอบวิชาชีพใน หน่วยงานต่างๆ ที่ตนสนใจนอกจากการส่งเสริมด้านวิชาการและกิจกรรมภายในแล้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์ พณิชยการยังช่วยส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ไปสู่ระดับชุมชน สังคม ประเทศ และในอนาคตเพื่อ เข้าสู่ระดับสากลต่อไป

จุดเน้นของวิทยาลัยฯ

 1. มีความชำนาญในสาขาที่กำลังศึกษาเป็นอย่างดี
 2. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี สามารถสื่อสารได้
 3. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างดี
 4. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม

พันธกิจ (MISSION)

 1. ผลิตนักศึกษาที่มีความคิด สร้างสรรค์มีทักษะ มีคุณธรรม และจริยธรรม
 2. มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้และการพัฒนาวิทยาการใหม่ ๆ
 3. บริการทางวิชาการแกชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสู่อาเซียน
 4. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพ
 5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 6. วิจัย สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ผลิตนวัตกรรมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 7. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาของวิทยาลัยฯ สู่มาตรฐานสากล

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ (IDENTITY)
อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น
เอกลักษณ์ : กิจกรรมเด่น

ความหมายของอัตลักษณ์
ทักษะดี : มีความสามารถ มีความถนัด ความเชี่ยวชาญชํานาญ และ มีความพึงพอใจในศาสตร์ศึกษา
มีคุณธรรม : ถูกผิดรู้ดีรู้ชั่วรู้กาลเทศะ และมีความรับผิดชอบ
กิจกรรมเด่น : มีภาพลักษณ์ กิจกรรมเด่น สามารถนําศาสตร์ เทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม

ความหมายของเอกลักษณ์
กิจกรรมเด่น : มีกิจกรรมเด่น เป็นที่รู้จักของสังคมทั่วไป