สำนักประกันคุณภาพ

Slider

อัตลักษณ์ : ประเมินสู่คุณภาพ เพื่อประสิทธิผลสู่องค์กร

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานในทุกหนวยงาน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพาณิชยการ ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามความต้องการ ของตลาดแรงงาน และเตรียมความพร้อมในการรับการปรเมินคุณภาพภายนอก พันธกิจ : มุ่งมั่นในการที่จะเป็นสวนหนึ่งในการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพพร้อมทั้งประกัน คุณภาพกันทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อประสิทธิภาพ

ภาระงาน

  1. การเตรียมการก่อนดําเนินการประกันคุณภาพภายใน : การเตรียมการของสถานศึกษา ก่อนดําเนินการประกันคุณภาพภายในควรเริ่มที่การเตรียมบุคลากรของสถานศึกษา เป็น อันดับแรก ซึ่งมีขั้นตอนสําคัญดังนี้
    1.1 การเตรียมความพร้อมด้านความตระหนักที่มีต่อการประกันคุณภาพ
    1.2 การมอบหมายความรับผิดชอบ
  2. การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน : การดําเนินการในชั้นนี้ ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญ มากหลังจากเตรียมความพร้อม จะต้องเริ่มดําเนินการต่อไปซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆ
    4 ขั้นตอน คือ วางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบติดตามผล(Check) และ การพัฒนาปรับปรุง(Act)
  3. ภารจัดทํารายงานการประเมินตนเองหรือรายงานประจําปี

รูปกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารดาวน์โหลด

อาจารย์ประจำสำนัก


หัวหน้าสำนักประกันคุณภาพการศึกษา และศูนย์วิจัย

อาจารย์ฐิติรัตน์ นัยพัฒน์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ