สำนักเลขานุการ

Banner_190522_0006
Banner_190522_0006 - copy
Banner_190522_0006 - copy
previous arrow
next arrow

คำขวัญ : ซื่อสัตย์ต่องาน เต็มใจบริการ ประสานสัมพันธ์ที่ดี

พันธกิจ

เจ้าหน้าที่ในสํานักเลขานุการจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและงานบรรลุเป้าหมายได้นั้น จะต้องยึดถือและปฏิบัติ ตามนโยบายของสํานักเลขานุการ ดังนี้ เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้ใต้บังคับบัญชา ชื่อสัตย์ต่อองค์กรและผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา รับผิดชอบงานและอํานวยความสะดวกให้ท่านผู้อํานวยการ เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน มุ่งพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานให้ก้าวหน้าทันสมัย

ภาระงาน

  1. งานธุรการ/งานติดต่อประสานงาน งานลงทะเบียนหนังสือรับ-หนังสือส่ง ภายนอกและภายใน งานจัดทําคําสั่งและประกาศของโรงเรียนตามที่ได้รับอนุมัติไปยังฝ่ายต่างๆให้ทราบโดย ทั่วกัน งานโต้ตอบจดหมาย งานรางจดหมายและงานหนังสือออกนอกโรงเรียน งานตรวจเสนอโครงงาน โครงการจากฝ่ายอื่นๆ เพื่อนําเสนอผู้อํานวยการ งานด้านการจัดส่งเอกสารและพัสดุไปรษณีย์ ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานติดต่อประสานงาน ระหว่างหน่วยงานต่างๆภายในโรงเรียน
  2. งานประชุม สัมมนา งานประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน งานประชุมของผู้อํานวยการ งานสัมมนาทั้งภายในและภายนอก งานบันทึกและรายงานการประชุมและระเบียบวาระการประชุม
  3. งานเลขานุการ งานประชุมของผู้อํานวยการ โรงเรียน กรรมการบริหาร งานติดต่อประสานงานการประชุมและเอกสารการประชุม งานบันทึกและรายงานการประชุม งานบันทึกและเก็บประวัติการปฏิบัติงานของสํานักเลขานุการ
  4. งานบริการทั่วไป

งานดูแลท่านผู้อํานวยการ ตารางนัด ห้องทํางานผู้อํานวยการ อาหารว่าง (เมื่อมีการประชุม)

งานเป็นเอกสารภายใน

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ หัวหน้าสํานักเลขานุการ

ควบคุมและดูแลเจ้าหน้าที่สํานักเลขานุการ ดูแลงานประชุมของผู้อํานวยการ โรงเรียน กรรมการบริหารและประชุมอื่นๆ ควบคุมดูแลจัดทําระเบียบวาระการประชุม ควบคุมดูแลการจัดเตรียมงานประชุม ควบคุมดูแลบันทึกการประชุมและรายงานการประชุม ควบคุมดูแลงานจัดทําคําสั่งและประกาศของโรงเรียนตามที่ได้รับอนุมัติไปยังฝ่ายต่างๆใ ห้รับทราบทั่วกัน หน้าที่และความรับผิดชอบผู้ช่วยสํานักเลขานุการ จัดพิมพ์ร่างระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม จัดพิมพ์และจัดเก็บหนังสือเข้า หนังสือออก และเอกสารทั่วไป จัดทําคําสั่งและประกาศของโรงเรียนตามที่ได้รับอนุมัติไปยังฝ่ายต่างๆให้รับทราบทั่วกัน จัดทําหนังสือเชิญประชุมและงานเป็นเอกสารภายใน งานเตรียมเอกสารสําหรับการประชุม งานแตรียมอาหารและเครื่องดื่มสําหรับการประชุม ดูแลเครื่องถ่ายเอกสารและบริการงานถ่ายเอกสาร งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่สํานักเลขานุการ งานลงทะเบียนหนังสือเข้าหนังสือออกและรับเสนอโครงการต่างๆเพื่อนําเสนอท่าน ผู้อํานวยการ งานเตรียมเอกสารสําหรับการประชุม งานจัดส่งหนังสือเข้าและหนังสือออกเสนอท่านผู้อํานวยการ งานถ่ายเอกสาร/ดูแลเครื่องถ่ายเอกสาร และจัดพิมพ์งานเอกสารทั่วไป งานเดินเอกสารภายใน งานจัดเก็บหนังสือเข้า หนังสือออก/หนังสือภายในให้เป็นระบบ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อาจารย์ประจำสำนัก


หัวหน้าสำนักเลขานุการ

อาจารย์กุลนลิน คงเพ็ชรศักดิ์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์น