ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย

Slider

อัตลักษณ์ : สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำจรรยารักษาประเพณี

อาจารย์ประจำศูนย์

หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย
อาจารย์สุมาลี ทองคำ
ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น