ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย

IMG_1047
IMG_1047
previous arrow
next arrow

อัตลักษณ์ : สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำจรรยารักษาประเพณี

อาจารย์ประจำศูนย์

หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย
อาจารย์สุมาลี ทองคำ
ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น