สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

bannerสาขา 1200x300 px-04
bannerสาขา 1200x300 px-04
previous arrow
next arrow

อัตลักษณ์ : ทักษะเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน

ประมวลภาพกิจกรรมสาขา

อาจารย์ประจำสาขา

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
อาจารย์นราภรณ์ เจริญชัย
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ดิฐประพจน์ สุวรรณศาสตร์
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


อาจารย์สุมลฑา สุขสวัสดิ์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก


อาจารย์สมาภรณ์  เย็นดี
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหวิทยาลัยศรีปทุม


อาจารย์สิทธิชัย บัวศรี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม