สำนักกิจการนักศึกษา

previous arrow
next arrow
Slider

คำขวัญ : เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม ไม่นําพายาเสพติด

พันธกิจ

ฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการอรรถวิทย์พณิชยการเ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องของการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม

จริยธรรม สติปัญญา ตลอดจนการควบคุม ดูแลเรื่องความประพฤติ ความมีระเบียบวินัยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ให้ความช่วยเหลือสังคมทั้งภายในและ ภายนอกโรงเรียนตลอดจนด้านกีฬาเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน " เรียนดี ประพฤติดี กีฬาเด่น " ดังนั้น ฝ่ายกิจการนักศึกษาจึงเป็นหน่วยงานที่ต้องเอาใจใส่และ คอยดูแลนักศึกษาที่อยู่ทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อต้องการให้นักศึกษาของ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ต่อ ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

ภาระงาน

 1. งานปกครอง วินัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
  - เรื่องความประพฤติ
  - การแต่งกาย
  - การทะเลาะวิวาททั้งภายในและภายนอก
  - ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยบนอาคารเรียน
  - สิ่งเสพติดทุกชนิด
 2. งานกิจกรรม -การเลือกตั้งประธานนักศึกษา
  - การประชุมองค์กรนักศึกษา
  - กิจกรรมชมรมต่างๆ
  - ความร่วมมือและสนับสนุนประสานงานกับทุกฝ่ายในเรื่องการจัดกิจกรรม
  - งานที่ได้รับมอบหมาย
 3. งานพยาบาลและสวัสติการ
 4. งานรักษาดินแดน
 5. งานทะเบียน/สถิตินักศึกษา
 6. งานรักษาความปลอดภัย/ประสานงาน
 7. งานปกครองระดับชั้น

กฎระเบียบสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

นักศึกษาชาย

 1. นักศึกษาแต่งกายให้ถูกต้องเรียบร้อย
 2. กางเกงสากลทรงสุภาพ
 3. รองเท้าหนังสีดําหุ้มส้น ไม่มีลวดลายถุงเท้าสีดํา
 4. ทรงผมแบบรองทรง ห้ามไว้จอนและหนวดเครา ห้ามทําสีผม

นักศึกษาหญิง

 1. นักศึกษาแต่งกายให้ถูกต้องเรียบร้อย
 2. กระโปรงความยาวเสมอเข่า
 3. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา ไม่มีลวดลายส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว
 4. ห้ามดัดผม ห้ามทําสีผม

อาจารย์ประจำสำนัก

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ตะวัน อ่อนน้อม
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
วิทยาลัยพลศึกษา

หัวหน้าสำนักกิจการนักศึกษา
อาจารย์ปิยะพงษ์ ชัยประเสริฐ
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ


รองหัวหน้าสำนักกิจการนักศึกษา
อาจารย์สุรศักดิ์ คุณดิลกสิโรดม
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ