ศูนย์ห้องสมุด

Aitsec01
Aitsec01
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารดาวน์โหลด

โครงการนักศึกษา

ทรัพยากรสารสนเทศ

อาจารย์ประจำศูนย์

หัวหน้างานห้องสมุด
อาจารย์กมลวรรณ  บุญสาย
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บุคลากรงานห้องสมุด
นางสาวบูรณา  นิลเนียม
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

อาจารย์ประจำศูนย์ห้องสมุด
นายธนน ลาภธนวิรุฬห์
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สถาบันราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา