สื่อการเรียนการสอน

ภาคเรียนที่2

วิชาการบริหารระบบข้อมูลสำหรับโลจิสติกส์‏
วิชา โลจิสติกส์‏
การจัดการโลจิสติกส์‏
การบริหารเส้นทางการขนส่งสินค้า‏
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า‏
ระบบบาร์โค้ด
สายพานลำเลียง
การนำเข้า
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน‏
Incoterms-การค้าเสรี11ประเทศ-61
การคืนอากรตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ 1-61
จุดประสงค์รายวิชาและหน่วยการเรียน
บทที่1 หลักการจัดการโลจิสติกส์เชิงธุรกิจ -Powepoir
บทที่ 2 การควบคุมด้านการจัดการโลจิสติกส์ในองค์กรธุรกิจ
บทที่ 3 ประเภทของการจัดการโลจิสติกส์เชิงธุรกิจ
บทที่ 4กระบวนการวางแผนโลจิสติกส์เชิงธุรกิจ
บทที่ 5 การแก้ปัญหาการจัดการโลจิสติกส์เชิงธุรกิจ
บทที่ 6 การประยุกต์ใช้หลักการกระบวนการโลจิสติกส์เชิงธุรกิจ
วิชา การบริหารระบบข้อมูลในงานโลจิสติกส์
สื่อการสอน บทที่2 การวางแผนโลจิสติกส์Chapter13 (2)
สื่อการสอนวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
หลักการนำเข้าและส่งออก บทที่ 1- 61

 

ภาคเรียนที่2

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น‏
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Visual Basic‏
วิชา หลักการเขียนโปรแกรม‏
การใช้งาน word 2016
เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว
โปรแกรมกราฟิก
วิชาการสร้างเว็บไซต์
วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด
วิชาคอมพิวเตอร์เเละการบำรุงรักษา
วิชาระบบปฏิบัติการเบี้องต้น
วิชาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์
วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
วิชา การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง
วิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม
วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
วิชาการสร้างเว็บไซต์
วิชาเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์
วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่ออาชีพ
วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
วิชาการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ
วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
วิชาระบบจัดการฐานข้อมูล
วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
วิชาโปรแกรมกราฟิก
คณิตฯคอมพิวเตอร์ อ.สุวิทย์ บุตรวาปี
จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร 8สค54 [Compatibility Mode]
พลังงานในการดำรงชีวิตและระบบต่างๆในร่างกาย [Compatibility Mode]
พัฒนาทักษะชีวิต อ.สุรศักดิ์ คุณดิลกสิโรดม
พันธุกรรมและการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ30 สค [Compatibility Mode]
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.มาโนชน์ จิตสำโรง
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.สุจิลา สุขคล้าย
วงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและสำนักงาน [Compatibility Mode]
วิชาพลศึกษา เรื่องการคุมกำเนิด อ
วิทย์พัฒนาคุณภาพชีวิต อ.จินตนา สิทธิพลวรเวช
วิทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.อัมพร ปรากฏมงคล
วิธีการทำน้ำยาล้างจาน อ.ตะวัน
วิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด_แบบฝึกหัดo-net_อ
สาธิตวิธีการทำน้ำยาล้างจาน อ.สุวิทย์
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม อ.สมพล สุวรรณ์