สำนักการคลัง

Banner_190522_0002 - copy
Banner_190522_0002 - copy
previous arrow
next arrow

คำขวัญ : รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ บริการด้วยใจ

พันธกิจ

สํานักการคลัง รับผิดชอบในการดูแลจัดเก็บรายได้ ควบคุมรายจ่ายต่างๆ ดูรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สินของโรงเรียน ให้ความร่วมมือกับทุกๆ
ฝ่ายในองค์กรเพื่อให้งานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งให้บริการแก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลภายนอกให้ได้รับความสะดวก เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

ภาระงาน

ด้านงานการเงิน - งานบัญชี หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. รับค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ทางโรงเรียนได้กําหนด
  2. จัดทําบัญชีปิดบัญชีรับ-จ่าย ประจําวันเสนอผู้บริหาร
  3. จัดทํางบรายได้ค่าใช้จ่ายปีละ 2 ครั้งเสนอผู้บริหาร
  4. รับติดต่อ สอบถาม ให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการเรียน เงินกู้ยืม เพื่อการศึกษาของนักศึกษา
  5. จัดทําใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมการเรียน บัตรเข้าห้องสอบ
  6. ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าน้ําประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ค่าบริการอื่นๆ
  7. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับการเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน เอกสารการผ่อนผัน ค่าธรรมเนียมการเรียน เอกสารใบนําฝากธนาคาร ฯลฯ
  8. จัดทําเงินเดือน และค่าสอนรายคาบ เงินสงเคราะห์กองทุนครูโรงเรียนเอกชน 3 %
  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ด้านงานจัดซื้อ - พัสดุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดซื้ออุปกรณ์สํานักงาน แก่หน่วยงานที่เสนอขออนุมัติ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ได้รับคําสั่ง จัดทําบัญชีวัสดุอุปกรณ์ที่ได้จัดซื้อมา และบัญชีคงเหลือ ประสานงานกับสํานักบริการและฝ่ายต่างๆ เพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน และวัสดุอุปกรณ์ ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายวัสดุและอุปกรณ์ของสํานักงาน ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์การเรียนการสอนเช่น กระดาษคําตอบ ผ้าหมึกพิมพ์ดีด กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ

อาจารย์ประจำสำนัก

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการคลัง
อาจารย์สืบศรี ทองวิเชียร
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา


ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักการคลัง
อาจารย์ยุพิน เกิดป้อม
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์


นางพิมล อ่อนน้อม
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิทยาลัยทองสุข


อาจารย์ชูชื่น สุดสวาสดิ์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


นางณัฐกมล เทพมณี
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎธนบุรี
สถาบันราชภัฎธนบุรี


นางสาวดวงฤทัย ผาสี
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก


นางสาวเกศินี มังคลาด