สาขาวิชาบัญชี

previous arrow
next arrow
Slider

อัตลักษณ์ : มุ่งพัฒนาทักษะด้านบัญชีเพื่อเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี

ประมวลภาพกิจกรรมสาขา

อาจารย์ประจำสาขา

หัวหน้าสาขาการบัญชี
อาจารย์วิภาวดี สิงสีทา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

อาจารย์ชูชื่น สุดสวาสดิ์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


อาจารย์ตติยาภรณ์ นิลเหม
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎฉะเชิงเทรา


อาจารย์สุภาพร ชานนท์ตรี
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต