ศูนย์วิจัย

Slider

อัตลักษณ์ : สร้างสรรค์งานวิจัย แก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพ

บทความวิจัย

บทความวิจัย

ไฟล์ดาวน์โหลด

อาจารย์ประจำศูนย์


หัวหน้าศูนย์วิจัย
อาจารย์ฐิติรัตน์ นัยพัฒน์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ