สำนักประชาสัมพันธ์และการตลาด

Banner_190522_0009
Banner_190522_0009 - copy
Banner_190522_0009 - copy
previous arrow
next arrow

คำขวัญ : ประชาสัมพันธ์ สรรค์สร้างงาน บริการด้วยใจ

พันธกิจ

เพื่อเผยแพรชื่อเสียง คุณภาพ และความพร้อมในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้บุคคลภายใน และภายนอกได้รับทราบ สร้างความมั่นใจที่จะมาสมัครเรียน หรือสงบุตรหลานมาสมัครเรียนเพิ่มมากขึ้น สํานักประชาสัมพันธ์และการตลาด จะทําหน้าที่ทั้งงานแนะแนวการศึกษาภายในและภายนอก งานประชาสัมพันธ์และการตลาดทั้งภายในและภายนอก งานสื่อประชาสัมพันธ์ งานวารสาร งานหนังสืออนุสรณ์ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ภาระงาน

ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงานภายนอก

 • ติดต่อประสานงานกับโรงงาน บริษัท กศน. และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
 • จัดเตรียมแจกของที่ระลึกและเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
 • ประสานงานและติดป้ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยภายนอก
 • ประชาสัมพันธ์ภายนอกโดยบุคคล และผ่านสื่อมวลชน
 • แนะแนวการศึกษาต่อและประกอบอาชีพภายนอก
 • งานที่ได้รับมอบหมาย

งานประชาสัมพันธ์และสนับสนุนภายใน

 • รับโทรศัพท์และรับสมัครนักศึกษาใหม่
 • จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
 • งานเอกสาร จัดเก็บและเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์แนะแนว
 • โครงการ ATC นิทรรศน์
 • คัดเลือก อบรม และจัดนักศึกษาช่วยงานแนะแนวและประชาสัมพันธ์
 • ประชาสัมพันธ์รายคาบภายในวิทยาลัยทุกระดับชั้น
 • จัดทําป้ายประชาสัมพันหนาวิทยาลัย ป้ายไฟ สิฟท์ และจุดประชาสัมพันธ์ต่างๆ จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ปวช. 3 และหัวหน้าระดับ
 • ติดตามและประเมินผลโครงการ งานที่ได้รับมอบหมาย

งานสื่อประชาสัมพันธ์ หนังสืออนุสรณ์และวารสาร

 • จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทําหนังสืออนุสรณ์ วารสาร โบว์ชัวร์และสื่อต่างๆ
 • จัดเตรียมภาพ ข้อมูล ข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยผ่านสื่อต่าง ๆ
 • จัดส่งและแจกจ่ายหนังสืออนุสรณ์และวารสาร
 • จัดทําบอกข่าวเล่าเรื่อง ติดประชาสัมพันธ์ทุกห้องเรียน และจุดประชาสัมพันธ์
 • จัดทําป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
 • งานที่ได้รับมอบหมาย

ประมวลภาพกิจกรรมประจำสำนัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ประจำสำนัก

หัวหน้าสำนักประชาสัมพันธ์และการตลาด
อาจารย์ละออ อุบลแย้ม
ปริญญาโท บริการธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักประชาสัมพันธ์
นางสาวลัดดาวัลย์ มากช่วย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิทยาลัยตาปี

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักประชาสัมพันธ์
นางสาวชญาพร เชาว์ทอง
ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์