สาขาวิชาปฏิบัติสำนักงาน

Aitsec01
Aitsec01
previous arrow
next arrow

อัตลักษณ์ : ทักษะเด่น เน้นเทคโนโลยี มีคุณธรรม

ประมวลภาพกิจกรรมสาขา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารดาวน์โหลด

อาจารย์ประจำศูนย์

หัวหน้าสาขาวิชาปฏิบัติสำนักงาน
อาจารย์อินทิรา หุตะนาวิน
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

อาจารย์สุกัญญา  สร้อยจิต
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา


อาจารย์ธนัญอรณ์  บุญชน
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี