ศูนย์แนะแนวและจัดหางาน

Slider

อัตลักษณ์ : แนะแนวทาง สร้างสรรค์ปัญญา ปัญหาคลี่คลาย

ประมวลภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารดาวน์โหลด

อาจารย์ประจำศูนย์

หัวหน้าศูนย์แนะแนวและจัดหางาน
อาจารย์สุจิลา สุขคล้าย
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง