หลักสูตร ปวส.

ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หลักสูตรที่เปิดสอน

 1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
 2. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 3. ประเภทวิชาศิลปกรรม
 4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (กศน.)
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

รอบที่เปิดสอน

รอบเช้า เรียน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-14.30 น.
รอบบ่าย เรียน จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 18.00-21.00 น.
รอบบ่าย* เรียน วันอาทิตย์ เวลา 8.30-17.50 น.

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

 • สำนาบัตรประชาชน ของผู้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร
 • รุปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • วุฒิการศึกษาตัวจริง หรือใบรับรองการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดามารดา)

สาขาวิชาการที่เปิดสอน

 1. การบัญชี
 2. การตลาดดิจิทัล
 3. การโรงแรม
 4. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 5. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
 6. เทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. ดิจิทัลกราฟิก
 8. ภาษาต่างประเทศธุรกิจ