สำนักทะเบียนละวัดผล

Banner_190522_0003
Banner_190522_0003 - copy
Banner_190522_0003 - copy
previous arrow
next arrow

คำขวัญ : บริการด้วยน้ำใจ เทคโนโลยีทันสมัย

พันธกิจ

เพื่อสนองนโยบายของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ด้านความเป็นเลิศและทันสมัย สำนักทะเบียนและวัดผล จะต้องรับผิดชอบการให้บริการแก่บรรดานักศึกษา ด้านการลงทะเบียน การเก็บรักษาประวัติและผลการเรียน รวมทั้งผลิตเอกสารด้านการศึกษาโดยจัดทำเอกสารให้ถูกต้องและทันเวลา

ภาระงาน

ขอบข่ายและหน้าที่ของสำนักทะเบียนและวัดผล

 1. งานลงทะเบียน
 2. งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา
 3. งานประวัตินักศึกษา
 4. งานใบแจ้งผลการเรียน
 5. งานใบระเบียน
 6. งานใบรับรอง
 7. งานทำบัตรนักศึกษา
 8. งานจัดทำสถิติประจำวัน
 9. งานให้บริการนักศึกษาตรวจสอบผลการเรียนทาง INTERNET
 10. งานถ่ายรูปติดใบระเบียน
 11. งานโปรแกรมเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) และค่า (GAA) กลุ่มสาระ
 12. งานกรรมการกลางควบคุมการสอบกลางภาค และปลายภาค
 13. รายงานผลการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
 14. งานใบประกาศนียบัตร
 15. งานสำรวจ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ระดับ ปวช.3 และระดับ ปวส.2 ทุกสาขาวิชาเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลโรงเรียน
 16. งานกองทุนเงินให้กู้ยื่มเพื่อการศึกษา(กยศ.)
 17. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อาจารย์ประจำสำนัก

หัวหน้าสำนักทะเบียนและวัดผล
อาจารย์สาริณี รุ่งเรือง
ปริญญาโท บริการธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก