ภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัย

ด้านอาคารและสถานที่ที่ใช้จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

สภาพของอาคารสถานที่ปัจจุบันที่มีอยู่จริงและใช้งาน ปีการศึกษา 2563 รายงาน มีดังนี้

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการมีอาคารเรียนขนาดใหญ่ 3 หลัง อาคารสํานักอํานวยการ 1 หลัง (จํานวน 4 ชั้น) พื้นที่บริเวณโรงอาหาร และสนามกีฬา ATC.
2. ห้องเรียนจํานวน 51 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเพื่อการจัดการเรียนการสอน 22 ห้อง รวมทั้งสิ้น 73 ห้อง ห้องพักครูจำนวน 10 ห้อง
3. ห้องฝ่ายบริหารจำนวน 5 ห้อง
4. สำนัก / ศูนย์ / จำนวน  19 ห้อง

อาคาร 1

 • สํานักวิชาการ
 • สํานักกิจการนักศึกษา
 • ศูนย์แนะแนว – ศูนย์วิจัย
 • สํานักประกันคุณภาพ

อาคาร 2

 • สํานักการคลัง
 • สํานักทะเบียนและวัดผล
 • สํานักงานเลขานุการและศูนย์วางแผนพัฒนา
 • สํานักงานบุคคล
 • สํานักประชาสัมพันธ์และการตลาด
 • ATC. Supermart

  อาคาร 3

  • ศูนย์ดุริยางคศิลป
  • ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย
  • ห้องผลิตเอกสาร
  • ห้องจัดซื้อ/ห้องพัสดุ
  • ห้องพยาบาล
  • ธนาคารโรงเรียน

  อาคาร 4

  • สํานักบริการ
  • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ห้องสมุดและศูนย์อินเตอร์เน็ต

  อาคารรุ่งเรือง 1

  อาคารรุ่งเรือง 2

  อาคารรุ่งเรือง 3

  อาคารรุ่งเรือง 4