ภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัย

ด้านอาคารและสถานที่ที่ใช้จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

สภาพของอาคารสถานที่ปัจจุบันที่มีอยู่จริงและใช้งาน ปีการศึกษา 2563 รายงาน มีดังนี้

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการมีอาคารเรียนขนาดใหญ่ 3 หลัง อาคารสํานักอํานวยการ 1 หลัง (จํานวน 4 ชั้น) พื้นที่บริเวณโรงอาหาร และสนามกีฬา ATC.
2. ห้องเรียนจํานวน 51 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเพื่อการจัดการเรียนการสอน 22 ห้อง รวมทั้งสิ้น 73 ห้อง ห้องพักครูจำนวน 10 ห้อง
3. ห้องฝ่ายบริหารจำนวน 5 ห้อง
4. สำนัก / ศูนย์ / จำนวน  19 ห้อง

 • สํานักการคลัง
 • สํานักวิชาการ
 • สํานักทะเบียนและวัดผล
 • สํานักบริการ
 • สํานักกิจการนักศึกษา
 • สํานักงานเลขานุการและศูนย์วางแผนพัฒนา
 • สํานักงานบุคคล
 • สํานักประชาสัมพันธ์และการตลาด
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ศูนย์ดุริยางคศิลป
 • ห้องสมุดและศูนย์อินเตอร์เน็ต
 • ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย
 • ศูนย์แนะแนว – ศูนย์วิจัย
 • ATC. Supermart
 • สํานักประกันคุณภาพ
 • ห้องผลิตเอกสาร
 • ห้องจัดซื้อ/ห้องพัสดุ
 • ห้องพยาบาล
 • ธนาคารโรงเรียน

อาคารรุ่งเรือง 1

อาคารรุ่งเรือง 2

อาคารรุ่งเรือง 3

อาคารรุ่งเรือง 4