โครงงานนักศึกษา ปี 2561

โครงงาน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปวส.2

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ระดับปวส.2( จำนวน 47 ชิ้น)

การพัฒนาสิ่งห้อหุ้มหนังสืให้เป็นบรรจภัณฑ์ประเภทไม้กรณีศึกษา บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้ปลอดภัยกับสินค้า กรณีศึกษา บริษัท รวมถาวรขนส่ง โลจิสติกส์ จำกัด

การศึกษากระบวนการจัดเก็บวัตถุดิบอลูมิเนียมในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท แล็บเทค เอนจิเนียริ่ง จำกัด

การศึกษากระบวนการนำเข้าเครื่องจักรเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว กรณีศึกษา บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด

การศึกษากลยุทธ์การลดต้นทุนการส่งสินค้าทางบกโดยรถบรรทุก กรณีศึกษา บริษัท โฮชิน อีเล็กโทรนิคส์ จำกัด

การศึกษาการจัดพื้นที่ตสั่งสินค้าโดยระบบ-Just-in-Time-ทันเวตาพต กรณีศึกษา บริษัท วารีทวีทรัพย์ จํากัด

การศึกษาการนําเข้าวัตถุดิบกากถั่วจากประเทศบราซิลมาแปรอาหารสัตว์ กรณ์ บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) 

การศึกษาการประสานงานการนําเข้ามอเตอร์ไฟฟ้าจากประเทศอิตาลี่ กรณีศึกษา บริษัท แอ็บเทคเอนจิเนียริ่ง จํากัด 

การศึกษาการติดต้นทุนการขนส่งสินค้า(กะทิชาวเกาะทางรถยนต์ กรณีศึกษา บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จํากัด 

การศึกษาการติดต้นทุนของการส่งออกสินค้า(ขนมปังกรอบกรณีศึกษา บริษัท วารีทวีทรัพย์ จํากัด

การศึกษาการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สําหรับน้ํามันหล่อลื่นกรณีศึกษา บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จํากัด 

การศึกษาเกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้าแบบกลางแจ้ง กรณีศึกษา บริษัท สยามคลาสอินสทรี จํากัด

การศึกษากระบวนการขนส่งมาม่าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

การศึกษากระบวนการขั้นตอนในการทํางานของการส่งสินค้าทางเรือ

การศึกษาการจัดเส้นทางในการขนส่งสินค้าไปยังศูนย์กะจายสินค้าในสาขา

การศึกษาประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า กรณีศึกษา บริษัท เอสเอฟซี เฮกเซลเล้นซ์ จากัด

การศึกษาวิธีและระบบการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด 

การศึกษากระบวนการควบคุมการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) 

การศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องจักรพลาสติกโดยใช้โปรแกรม SketchUp Pro 2018

การศึกษาเครื่องมือที่ใช้ภายในคลังสินค้า กรณีศึกษา บ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด มหาชน

การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บโทรศัพท์หัวเว่ยด้วยระบบ SLS (Similan)

การศึกษาการจัดการคลังสินค้าโดยใช้เทคโนโลยี RFID 

การศึกษาต่องทางการส่งออกเพื่อขยายตลาด กรณีศึกษา บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด 

การศึกษาการบริหารจัดการขนส่งด้วยรถบรรทุกโดยใช้ระบบ GPS 

การศึกษาการบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบ FIFO 

การศึกษากระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์กรณีศึกษา บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด(มหาชน)

กรณีศึกษาการศึกษาปัจจัยการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษที่ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์กะทิ

การศึกษากนี้บวนการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์แก้วน้ําพลาสติก

การศึกษาขั้นตอนการส่งออกแก้วพลาสติกไปยังประเทศจีน

การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งแก้วพลาสติกโดยการใช้ระบบ GPS

การศึกษาการนําเข้ากระดาษอาร์ตด้านในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

การศึกษาขั้นตอนบรรจุอะไหล่รถยนต์สงบรรจุภัณฑ์เพื่อลดการเสื่อมสภาพของสินค้า

การศึกษาการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ที่นํามาใช้ปรรจุสีทาภายในภายนอกอาคาร (ถัง)

การศึกษาการติดต้นทุนโดยไม่มีผลต่อคุณภาพของสินค้า

การศึกษาวิธีการเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้า

การศึกษาการตรวจสอบคุณภาพปรรจุภัณฑ์ก่อนใช้บรรจุสายไฟและอิเล็กทรอนิกส์

การศึกษากระบวนการขนส่งอะไหลีรถยนต์แบบ Door To Door Service

ศึกษากระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้าประเภทอาหารบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด

การศึกษาพิธีการส่งออกน้ํามันหล่อลื่นไปยังต่างประเทศ

การศึกษาการส่งออกผลิตภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูปไปยังประเทศอเมริกา

การศึกษาระบบการจัดเก็บแก้วพลาสติกในตสั่งสินค้าโดยระบบบาร์โต้ต กรณีศึกษา บริษัท อีสเทิร์น โพลแพต จํากัด

การศึกษากระบวนการควบคุมสินค้าในคลังอะไหล่รถยนต์โดยใช้ระบบ ADS

การศึกษาการดูแกษาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในคลังสินค้า

การศึกษาการพัฒนาระบบรางแผนยนส่งเพื่อลดการเดินรถปรรทุกเที่ยวเปล่า

การศึกษาการติดต้นทุนการนาเข้าอะไหล่รถยนต์จากต่างประเทศ

การศึกษาขั้นตอนการจัดเก็บและความปลอดภัยในคลังสินค้า

การศึกษาการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าด้วยระบบสารสนเทศ

โครงงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3
1สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับปวช.3( จำนวน 69 ชิ้น)
เว็บไซต์ 111 อมตะนิทานอีสป
เว็บไซต์ เครื่องดนตรีไทย
เว็บไซต์ เรื่องโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน
เว็บไซต์ เหรียญไทย
เว็บไซต์ แหล่งซื้อและขายอุปกรณ์ตอมพิวเตอร์
เว็บไซต์ โครงการพรีราชดําริของในหลวงรัชกาลที่9
เว็บไซต์ โทษและชนิดของยาเสพติด
เว็บไซต์ กรุงรัตนโกสินทร์
เว็บไซต์ การดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น
เว็บไซต์ การปฏิวัติฝรั่งเศส เว็บไซต์ ขนมไทย
เว็บไซต์ คณิตศาสตร์น่ารู้
เว็บไซต์ ความรู้เกี่ยวกับไทยแลนด์ 4.0
เว็บไซต์ ความรู้เกี่ยวกับข้างไทย
เว็บไซต์ ความสําคัญของศาสนา
เว็บไซต์ คําศัพท์น่ารู้สนุกกับภาษา
เว็บไซต์ ตนตร์ตะวันตก
เว็บไซต์ ตัวละครในวรรณคดีไทย
เว็บไซต์ นักวิทยาศาสตร์ของโลก
เว็บไซต์ ประวัตินายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
เว็บไซต์ ปะวัติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เว็บไซต์ พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
เว็บไซต์ พันธุ์แมวไทย
เว็บไซต์ พันธุ์ไม้สงวนที่ควรอนุรักษ์
เว็บไซต์ พันธุ์นกของไทย
เว็บไซต์ พิซผักและสมุนไพรไทย
เว็บไซต์ สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน
เว็บไซต์ สมุนไพรรักษาโรค
เว็บไซต์ สัตว์ป่าคุ้มครอง
เว็บไซต์ สื่อการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์
เว็บไซต์ สื่อการเรียนการสอนกราฟิศ 2 มิติ
เว็บไซต์ สื่อการเรียนการสอนการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด
เว็บไซต์ สื่อการเรียนการสอนการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CC 2015
เว็บไซต์ สื่อการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมตารางคํานวณ
เว็บไซต์ สื่อการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลค่า
เว็บไซต์ สื่อการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ
เว็บไซต์ สื่อการเรียนการสอนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
เว็บไซต์ สื่อการเรียนการสอนวิชาการสร้างเว็บไซต์
เว็บไซต์ สื่อการเรียนการสอนวิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจาวัน
เว็บไซต์ สื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
เว็บไซต์ สื่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และการบํารุงรักษา
เว็บไซต์ สื่อการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
เว็บไซต์ สื่อการเรียนการสอนวิชาอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
เว็บไซต์ สื่อการเรียนการสอนศิลปะป้องกันตัว
เว็บไซต์ สื่อการเรียนการสอนองค์ประกอบศิลป์สาหรับงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เว็บไซต์ สื่อการเรียนการสอนออนไลน์วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
เว็บไซต์ สื่อการเรียนการสอนออนไลน์วิชาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ
เว็บไซต์ อาหารพื้นเมืองของไทย
แอนิเมชั่น เรื่องเด็กติดเกมส์
แอนิเมชั่น เรื่องภาษาอังกฤษแสนสนุก
แอนิเมชั่น เดียมหัศจรรย์
แอนิเมชั่น แนะนําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แอนิเมชั่น การอนุรักษ์ป่าไม้ในประเทศไทย
แอนิเมชั่น ช้างเอราวัณ
แอนิเมชั่น ตํานานกษัตริย์ถึงอาเธอร์
แอนิเมชั่น ตํานานพระยาพิยดาบหัก
แอนิเมชั่น ฝันให้ไกลไปให้ถึง
แอนิเมชั่น มั่นใจมีใบขับขี่
แอนิเมชั่น มารยาทของเด็กไทยในส่งตมอจิทัล
แอนิเมชั่น รักให้เป็น
แอนิเมชั่น สมบัติอันล้ำค่า
แอนิเมชั่น หนึ่งชีวิตสีเขียว
แอนิเมชั่น อาร์คิมิดีสกับขนาดทองสองร้านที่ไม่เท่ากัน
การใช้งาน Google เอกสารออนไลน์
ระบบการสต็อกสินค้าของบริษัท (พี.เอ็ม.จี คอนดิชั่นเนอร์)
ระบบฐานข้อมูล ขายรถยนต์มือสอง
ระบบฐานข้อมูล ร้านขายเครื่องสำอาง
ระบบฐานข้อมูล ลานจอดรถ
ระบบฐานข้อมูล สามสหายแมนชั่น

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับปวส.2 (จำนวน53ชิ้น)

เว็บไซต์ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ โรงเรียนเซนโยเซฟทิพวัล

เว็บไซต์ระบบขายสิน ประเภทร้านขายรถยนต์ Honda

เว็บไซต์จะบบขายสินค้าออนไลน์ ประเภทเครื่องประดับ

เว็บไซต์จะบบขายสินค้าออนไลน์ ประเภทเสื้อผ้ามือสอง

เว็บไชต์ระบบขายสินค้าออนไตน์ ประเภทแก้วน้ําเก็บความเย็น

เว็บไซต์ระบบขายสินค้าออนไลน์ ประเภทโมเดลรถของเล่น

เว็บไซต์ระบบขายสินค้าออนไลน์ ประเภทขนมไทย

เว็บไซต์จะบบขายสินค้าออนไลน์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลทางตอมพิวเตอร์

เว็บไซต์จะบบขายสินค้าออนไลน์ อุปกรณ์ออกกําลังกาย

แอนิเมชั่นเรื่อง กฏหมายจราจร

แอนิเมชั่นเรื่อง ทักษะทางคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

แอนิเมชั่นสื่อการเรียนการสอน Adobe Illustrator CS6

เว็บขายสินค้าออนไลน์ เสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิง

ระบบขายสินค้าออนไลน์ แว่น Rayban

ระบบขายสินค้าออนไตน์ กระเป๋าผ้า Handmade

ระบบขายสินค้าออนไลน์ ชุดว่ายน้ําเด็ก

ระบบขายสินค้าออนไลน์ บาสเก็ตบอล

ระบบขายสินออนไลน์ ประเภทเครื่องเงิน

ระบบขายสินค้าออนไลน์ ประเภทเครื่องปริ้นเตอร์

ระบบขายสินค้าออนไลน์ ประเภทเสื้อผ้าเด็ก

ระบบขายสินค้าออนไตน์ ประเภทเสื้อผ้าแฟชั่น PlayBoy

ระบบขายสินออนไลน์ ประเภทนาฬิกาดิจิตอล

ระบบขายสินค้าออนไลน์ ประเภทผ้าไทย

ระบบขายสินค้าออนไลน์ ประเภทสเปรย์น้ําหอมระงับกลิ่นกายสาหรับผู้ชาย

ระบบขายสินค้าออนไตน์ ประเภทสินค้าเครื่องดนตรีสากล

ระบบขายสินค้าออนไลน์ ประเภทสินค้า โซฟา

ระบบขายสินค้าออนไลน์ ประเภทสินค้าโลชั่นบารุงผิวออร์แกนิค

ระบบขายสินออนไตน์ ประเภทสินค้ากางเกงยีนส์ลีวาย

ระบบขายสินค้าออนไลน์ ประเภทสินค้าน้ําหอม

ระบบขายสินค้าออนไลน์ ประเภทสินค้าสติกเกอร์ตัวรีดติดเสื้อ

ระบบขายสินค้าออนไลน์ ประเภทสินค้าอุปกรณ์Computer ITAAB

ระบบขายสินค้าออนไลน์ ประเภทหมวกแก๊ป

ระบบขายสินค้าออนไลน์ ประเภทอาหารตามสั่งเมนูไก่ออนไลน์

ระบบขายสินค้าออนไลน์ ประเภทอุปกรณ์เดินป่า

ระบบขายสินค้าออนไลน์ ประเภทอุปกรณ์ช่าง

ระบบขายสินค้าออนไตน์ ประเภทอุปกรณ์ทาเล็บแฟชั่น

ระบบขายสินค้าออนไลน์ ประเภทอุปกรณ์ศิลปะการวาดรูป

ระบบขายสินค้าออนไลน์ สัตว์เลี้ยงเพื่อนรักตัวน้อย

ระบบขายสินค้าออนไลน์ หนังสือนิยายการ์ตูน

ระบบขายสินค้าออนไลน์ อุปกรณ์กีฬาประเภทแบตมินต้น

ระบบฐานข้อมูล การซื้อตั๋วหนัง

ระบบฐานข้อมูล ระบบเช่าชุดราตรี

ระบบฐานฆ้อมูล ระบบเฝ้ารถจักรยาน

ระบบฐานข้อมูล ระบบเช่าสนามฟุตบอล

ระบบฐานฆ้อมูล ร้านเบเกอรี่

ระบบฐานข้อมูล ร้านอัดสายไฮดรอลิกส์

ระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

คณิตฯคอมพิวเตอร์ อ.สุวิทย์ บุตรวาปี
จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร 8สค54 [Compatibility Mode]
พลังงานในการดำรงชีวิตและระบบต่างๆในร่างกาย [Compatibility Mode]
พัฒนาทักษะชีวิต อ.สุรศักดิ์ คุณดิลกสิโรดม
พันธุกรรมและการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ30 สค [Compatibility Mode]
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.มาโนชน์ จิตสำโรง
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.สุจิลา สุขคล้าย
วงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและสำนักงาน [Compatibility Mode]
วิชาพลศึกษา เรื่องการคุมกำเนิด อ
วิทย์พัฒนาคุณภาพชีวิต อ.จินตนา สิทธิพลวรเวช
วิทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.อัมพร ปรากฏมงคล
วิธีการทำน้ำยาล้างจาน อ.ตะวัน
วิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด_แบบฝึกหัดo-net_อ
สาธิตวิธีการทำน้ำยาล้างจาน อ.สุวิทย์
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม อ.สมพล สุวรรณ์