งานวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศปี60

งานวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศปี60

  1. อาจารย์วิชาญ
  2. อาจารย์สุธารัตน์
  3. อาจารย์สุลาวัลย์
  4. อาจารย์หนึงฤทัย