Mana Sipong

แบบประเมินการสอน โดยนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์จัดให้มีการประเมินการสอนครูผู้สอนโดยนักศึกษา เพื่อสะท้อนคุณภาพและความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ

1 2 3 27