รายการอัพเดทเว็บไซต์ประจำเดือนกันยายน 63

รายการอัพเดทเว็บไซต์ประจำเดือนกันยายน 63

รายละเอียดอัพเดทเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

ปรับเปลี่ยน / แก้ไข / เพิ่มเนื้อหา

 • เพิ่ม banner รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2/63
 • รูปกิจกรรม กิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้ทางการตลาด เรื่อง พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ
 • รูปกิจกรรม กิจกรรมศีลธรรมนำสุข
 • รูปกิจกรรม วิทยาลัยฯ ปลอดบุหรี่ และห่างไกลยาเสพติด
 • รูปกิจกรรม ส่งเสริมทักษะการจัดแสดงสินค้า ระดับ ปวช.2 สาขาวิชาการตลาด
 • รูปกิจกรรม ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ระดับชั้น ปวช.3 สาขาการบัญชี
 • แบบประเมินการสอน โดยนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

รายละเอียดอัพเดทเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ปรับเปลี่ยน / แก้ไข / เพิ่มเนื้อหา

 • เพิ่ม banner วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • ระบบโหวด / รูปกิจกรรม Miss&Mr. ATC2020
 • ประกาศ เรื่อง การเปิดสถานศึกษา On-site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น)
 • รูปกิจกรรม กิจกรรมเทิดพระคุณแม่
 • รูปกินกรรม พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • โครงงานนักศึกษา ปี 2562
 • โครงงานวิทยาศาสตร์ ปี 2562
 • นักศึกษาที่มีความประสงค์จะยื่นกู้ กยศ