โครงการทุนการศึกษาช้างเผือก

รายละเอียดการสมัคร

             “โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกมัธยมสู่อาชีวะ ประเภทดนตรีไทย – นาฏศิลป์ไทย  

คุณสมบัติของผู้รับทุน

                   1. เป็นนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบหลักสูตรการศึกษาปีการศึกษา 2563

                   2. เป็นผู้มีความประพฤติดี สุขภาพดี และขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

                   3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมการศึกษาสุดท้าย คือ 2.50 ขึ้นไป

                   4. ผู้ปกครองร่วมให้ความยินยอมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมดนตรีไทย – นาฏศิลป์

                   5. ต้องไม่เป็นผู้รับทุนอื่น หรือกำลังรับทุนในลักษณะเดียวกัน จากสถาบันแห่งใดแห่งหนึ่ง

รายละเอียดของทุนมีดังนี้

1. ทุนการศึกษาที่วิทยาลัยฯ มอบให้เป็นทุนการศึกษาเพื่อเป็นส่วนลดจากค่าเทอม 50% โดยไม่รวม ค่าเอกสาร  ตำรา และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

2. ผู้รับทุนต้องเข้าร่วมฝึกซ้อมและร่วมกิจกรรมทางด้านดนตรีไทย – นาฏศิลป์ไทยตามที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายอย่างเคร่งครัด

3. ผู้รับทุนต้องได้รับการประเมินระหว่างปีการศึกษา โดยพิจารณาจากการร่วมกิจกรรมทางด้านดนตรีไทย – นาฏศิลป์ไทย  ทั้งนี้ผู้รับทุนต้องมีการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีไทย  –   นาฏศิลป์ไทยของตนเองอยู่เสมอ

4. ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  แต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตามกฎของวิทยาลัยฯ อย่างสม่ำเสมอ  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษาคนอื่นๆ

5. ผู้รับทุนต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 ในทุกภาคเรียน หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50  จะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์ในการเข้ารับทุน           

หลักฐานในการสมัคร

                   1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

                   2. สำเนาทะเบียน

                   3. สำเนาบัตรประชาชน

                   4. หนังสือรับรองความประพฤติของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสถานศึกษา

                   5. ใบแสดงผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมสุดท้ายก่อนการรับสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

1. ส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว พร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด หรือ www.atc.ac.th หรือสมัครผ่านออนไลน์ผ่านลิงค์ที่วิทยาลัยฯกำหนด

2. สอบตามที่ิวิทยาลัยฯ กำหนด ( วันศุกร์ที่ 19  กุมภาพันธ์ 2564) ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. วันสอบให้นักศึกษานำแฟ้มสะสมผลงานมาด้วย และในส่วนของนาฏศิลป์เตรียมเพื่อสอบปฏิบัติ


Google Form คลิ๊กด้านล่าง

https://bit.ly/3fu8JqG

ดาวน์โหลดใบสมัคร PDF

https://bit.ly/3l4aGLt