หลักสูตร ปวช.

ประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หลักสูตรที่เปิดสอน

 1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
 2. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า (กศน.)
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

รอบที่เปิดสอน

รอบเช้า เรียน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-14.30 น.
รอบบ่าย เรียน จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 18.00-21.00 น.

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

 • สำนาบัตรประชาชน ของผู้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร
 • รุปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • วุฒิการศึกษาตัวจริง หรือใบรับรองการศึกษา
 • สำเนาบัตรประช่าชนบิดา-มารดา
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดามารดา)

สาขาวิชาการที่เปิดสอน

 1. การบัญชี
 2. การตลาด
 3. การโรงแรม
 4. โลจิสติกส์
 5. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 6. เทคโนโลยีสารสนเทศ