อรรถวิทย์พณิชยการรวมใจภักดิ์เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ

14 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและ นักศึกษา

จัดกิจกรรมฯ เพื่อแสดงความรัก และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งนี้ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ต่างพร้อมใจกัน

แต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงแสดงให้เห็นถึงความรักและสามัคคี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ