นางสาวสุพิชญา หอมพวงภู่ ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร รางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา”

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุพิชญา หอมพวงภู่ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/2 สาขาวิชาการตลาด
ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร รางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565
จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต