ตัวแทนนักศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา(สอศ.)

นางสาว พรไพลิน แก้วมณี ปวช. 3/10 สาขาวิชาการโรงแรม ตัวแทนนักศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา(สอศ.) เข้าร่วมประชุมสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ
ระดมความคิดเห็น บทบาท และการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน สู่สภาเมืองใหม่
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร