กิจกรรมสร้างองค์ความรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ จัดโดย สสส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ร่วมกิจกรรมสร้างองค์ความรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
จัดโดย สสส. ณ SF World Cinema Central World