ผลการประกวดแข่งขันมารยาทไทย ในโครงการ “เท่อย่างไทย” ครั้งที่ 50

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษาทุนศูนย์ศิลป์ฯ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการประกวดแข่งขันมารยาทไทย ในโครงการ “เท่อย่างไทย” ครั้งที่ 50 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2565 จัดโดย TTB

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ นางปาริชาติ ไลประเสริฐ ผู้ฝึกสอนและควบคุมทีม
นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
นางสาวสุนันทา พังสาลี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวนิรุชา จันทร์ชะฎา สาขาการบัญชี
นางสาวญาณกร กิจดำรงธรรม สาขาการบัญชี
นายกัลชาญ อิ่มยืนยงค์ สาขาการโรงแรม