เปิดรับสมัครแล้วสำหรับทุนการศึกษา ประเภท นักกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง

เปิดรับสมัครน้องๆที่มีความสนใจด้านกีฬาเชียร์ลีด ร่วมกันเติบโตและก้าวไปพร้อมกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิ๊ก! https://line.me/ti/p/0Mp4r-hv2W

ใบสมัครออนไลน์
คลิ๊ก! https://forms.gle/CJnaicn9LZgfXVe88

ดาวน์โหลดใบสมัคร
คลิ๊ก! https://bit.ly/3nQdM7M

             “โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกมัธยมสู่อาชีวะ ประเภทเชียร์ลีดเดอร์         

คุณสมบัติของผู้รับทุน

                   1. เป็นนักเรียนที่จบ ม. 3,ม.6และ ปวช.3 จบหลักสูตรการศึกษาปีการศึกษา 2563

                   2. เป็นผู้มีความประพฤติดี สุขภาพดี และขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

                   3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมการศึกษาสุดท้าย คือ 2.00 ขึ้นไป

                   4. ผู้ปกครองร่วมให้ความยินยอมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาเชียร์ลีดเดอร์

                   5. ต้องไม่เป็นผู้รับทุนอื่น หรือกำลังรับทุนในลักษณะเดียวกัน จากสถาบันแห่งใดแห่งหนึ่ง

รายละเอียดของทุนมีดังนี้

                   1. ทุนการศึกษาที่วิทยาลัยฯ มอบให้เป็นทุนการศึกษาเพื่อเป็นส่วนลดจากค่าเทอม 100% โดยไม่รวม                 ค่าเอกสาร  ตำรา และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

                   2. ผู้รับทุนต้องเข้าร่วมฝึกซ้อมและร่วมกิจกรรมตามที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายอย่างเคร่งครัด

                   3. ผู้รับทุนต้องได้รับการประเมินระหว่างปีการศึกษา โดยพิจารณาจากการร่วมกิจกรรมทางชมรม              เชียร์ลีดเดอร์ทั้งนี้ผู้รับทุนต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ

                   4. ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  แต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตามกฎของวิทยาลัยฯ อย่างสม่ำเสมอ  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษาคนอื่นๆ

                   5. ผู้รับทุนต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 ในทุกภาคเรียน หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.00  จะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์ในการเข้ารับทุน           

หลักฐานในการสมัคร

                   1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

                   2. สำเนาทะเบียน

                   3. สำเนาบัตรประชาชน

                   4. หนังสือรับรองความประพฤติของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสถานศึกษา

                   5. ใบแสดงผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมสุดท้ายก่อนการรับสมัคร