ผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารดีเด่น
และครูดีเด่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา
ที่ได้รับรางวัลประจำปีการศึกษา 2562