นักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
นำนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา

โดยมีรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนดัง ต่อไปนี้
น.ส.สุพัตรา ชูสมัย
นายกาญจน์ญาณ์ภพ ยรรยงชัยกิจ
น.ส.ไปรยา เบ็ญจวรรณ์
นายวรฉัตร วันนิกุล
น.ส.สุจิตรา พุดจะโป๊ะ
น.ส.รวิวรรณ ปันสุรินทร์
นายนำโชค แพงชัยภูมิ
น.ส.อริสา สถาพรนิรัติศัย
น.ส.สิริยาภรณ์ สาวรรณ์