สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

previous arrow
next arrow
Slider

INFORMATION TECHNOLOGY

ประมวลภาพกิจกรรมสาขา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารดาวน์โหลด

อาจารย์ประจำสาขา

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์คุณานนท์ สุขเกษม
ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ

อาจารย์สุลาวัลย์ บุริจันทร์
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อาจารย์สุธารัตน์ ทองใหม่
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อาจารย์หนึ่งฤทัย มีแสน
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ