สาขาวิชาพื้นฐานทั่วไป

previous arrow
next arrow
Slider

อัตลักษณ์ : เชี่ยวชาญภาษา เพรียบพร้อมทักษะและจริยา พลานามัยดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารดาวน์โหลด

อาจารย์ประจำสาขา

หัวหน้าวิชาสาขาพื้นฐาน
อาจารย์จินตนา สิทธิพลวรเวช
ปริญญาตรี ทยาศาสตร์บัณฑิต
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช

อาจารย์ตะวัน อ่อนน้อม
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
วิทยาลัยพลศึกษา

อาจารย์สุรศักดิ์ คุณดิลกสิโรดม
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ