สำนักกิจการนักศึกษา

previous arrow
next arrow
Slider

คำขวัญ : เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม ไม่นําพายาเสพติด

พันธกิจ

ฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการอรรถวิทย์พณิชยการเ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องของการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม

จริยธรรม สติปัญญา ตลอดจนการควบคุม ดูแลเรื่องความประพฤติ ความมีระเบียบวินัยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ให้ความช่วยเหลือสังคมทั้งภายในและ ภายนอกโรงเรียนตลอดจนด้านกีฬาเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน " เรียนดี ประพฤติดี กีฬาเด่น " ดังนั้น ฝ่ายกิจการนักศึกษาจึงเป็นหน่วยงานที่ต้องเอาใจใส่และ คอยดูแลนักศึกษาที่อยู่ทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อต้องการให้นักศึกษาของ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ต่อ ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

ภาระงาน

 1. งานปกครอง วินัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
  - เรื่องความประพฤติ
  - การแต่งกาย
  - การทะเลาะวิวาททั้งภายในและภายนอก
  - ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยบนอาคารเรียน
  - สิ่งเสพติดทุกชนิด
 2. งานกิจกรรม -การเลือกตั้งประธานนักศึกษา
  - การประชุมองค์กรนักศึกษา
  - กิจกรรมชมรมต่างๆ
  - ความร่วมมือและสนับสนุนประสานงานกับทุกฝ่ายในเรื่องการจัดกิจกรรม
  - งานที่ได้รับมอบหมาย
 3. งานพยาบาลและสวัสติการ
 4. งานรักษาดินแดน
 5. งานทะเบียน/สถิตินักศึกษา
 6. งานรักษาความปลอดภัย/ประสานงาน
 7. งานปกครองระดับชั้น

กฎระเบียบสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

นักศึกษาชาย

 1. นักศึกษาแต่งกายให้ถูกต้องเรียบร้อย
 2. กางเกงสากลทรงสุภาพ
 3. รองเท้าหนังสีดําหุ้มส้น ไม่มีลวดลายถุงเท้าสีดํา
 4. ทรงผมแบบรองทรง ห้ามไว้จอนและหนวดเครา ห้ามทําสีผม

นักศึกษาหญิง

 1. นักศึกษาแต่งกายให้ถูกต้องเรียบร้อย
 2. กระโปรงความยาวเสมอเข่า
 3. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา ไม่มีลวดลายส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว
 4. ห้ามดัดผม ห้ามทําสีผม

อาจารย์ประจำสำนัก

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์เลอพงษ์ วัชรมัย
ปริญญาโท ครุศาตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หัวหน้าสำนักกิจการนักศึกษา
อาจารย์สุภาภรณ์ เผ่นโผน
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราภัฎสวนสุนันทา

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักกิจการนักศึกษา
อาจารย์ตะวัน อ่อนน้อม
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
วิทยาลัยพลศึกษา

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักกิจการนักศึกษา
อาจารย์ฟองคำ พุ่มพวง
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ยุพิน รอดไผ่ล้อม
ปริญญาโท บริการธุรกิจมหาบัณฑิต
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

อาจารย์ปิยะพงษ์ ชัยประเสริฐ
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

อาจารย์ชาตรี พรมพุทธ
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


อาจารย์สุรศักดิ์ คุณดิลกสิโรดม
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


อาจารย์วีณา พ่วงเพ็ง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก

อาจารย์ปราณี ฟองทอง
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี


อาจารย์ตติยาภรณ์ นิลเหม
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎฉะเชิงเทรา

อาจารย์สุธารัตน์ ทองใหม่
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาวศรัญญา เจริญสุข
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

นางสาวพรทิพย์ หอกบุญมา
ปริญญาตรี สาธาณสุขศาสตรบัญฑิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม