หัวหน้า สำนัก / ระดับ / สาขา / ศูนย์

หัวหน้าสำนัก

หัวหน้าสำนักเลขานุการ
อาจารย์กุลนลิน คงเพ็ชรศักดิ์

หัวหน้าสำนักประชาสัมพันธ์และการตลาด
อาจารย์ละออ อุบลแย้ม

รักษาการหัวหน้าสำนักงานบุคคล
อาจารย์ชนภา ปั้นสมบุญ

หัวหน้าสำนักทะเบียนและวัดผล
อาจารย์สาริณี รุ่งเรือง

หัวหน้าสำนักกิจการนักศึกษา
อาจารย์ปิยะพงษ์ ชัยประเสริฐ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการคลัง
อาจารย์สืบศรี ทองวิเชียร

หัวหน้าสำนักบริการ
นายเข็มเพชร ศรีเกียรติวงศ์

หัวหน้าระดับ

หัวหน้าระดับ ปวช.1 และ ปวช.3
อาจารย์มาโนชน์ เมธาพุฒิพงษ์สกุล

หัวหน้าระดับ ปวช.2
อาจารย์สุวิทย์ บุตรวาปี

หัวหน้าระดับ ปวส.1 และ ปวส.2
อาจารย์ตติยาภรณ์ นิลเหม

หัวหน้าระดับ รอบบ่าย*
อาจารย์ยุพิน รอดไผ่ล้อม

หัวหน้าสาขา

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ชวนากร สุขเกษม

หัวหน้าสาขาการตลาด
อาจารย์วงค์เดือน ประไพวัชรพันธ์

หัวหน้าสาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
อาจารย์สิริมาศ สุกาพ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
อาจารย์นราภรณ์ เจริญชัย

หัวหน้าสาขาการบัญชี
อาจารย์วิภาวดี สิงสีทา

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพรายเชน
อาจารย์สุจีภรณ์ เอี่ยมบรรณพงษ์

หัวหน้าสาขาวิชาปฏิบัติสำนักงาน
อาจารย์อินทิรา หุตะนาวิน

หัวหน้าวิชาสาขาพื้นฐาน
อาจารย์จินตนา สิทธิพลวรเวช

หัวหน้าสาขาวิชาต่างประเทศธุรกิจ
อาจารย์กิตติกานต์ ธนบดีอำพน

หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม
อาจารย์สุรเดช  สิทธิรักษ์

หัวหน้าศูนย์

หัวหน้าศูนย์แนะแนวและจัดหางาน
อาจารย์สุจิลา สุขคล้าย

หัวหน้าศูนย์ดุริยางคศิลป์
อาจารย์กฤษฏา  ดาวเรือง

หัวหน้าศูนย์วิจัย
อาจารย์ฐิติรัตน์ นัยพัฒน์

หัวหน้างานห้องสมุด
อาจารย์กมลวรรณ  บุญสาย

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายมานา สีพงษ์