สาขาวิชาการโรงแรม

bannerสาขา 1200x300 px-08
bannerสาขา 1200x300 px-08
previous arrow
next arrow

คำขวัญ :

พันธกิจ

ภาระงาน

รูปกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไฟล์ดาวน์โหลด

อาจารย์ประจำสาขา


หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม
อาจารย์สุรเดช  สิทธิรักษ์
ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


อาจารย์ปภาดา  ถิรดาพัฒนสิริ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม