วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 สอบถาม 02-744-8450-5 ต่อ 101-105

 

                                                            

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาชีวเอกชนกลุ่มภาคกลาง                        
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา(สอศ)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 

 

 

 

 

Design by Piyathida