SAMNAK

  • 15 มิ.ย. 2561 ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
  • 15 มิ.ย. 2561 ปัญหาและผลกระทบของการทะเลาะวิวาท และความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ของนักเรียน-นักศึกษาอาชีวศึกษา
  • 15 มิ.ย. 2561 การจัดกิจกรรมโฮมรูม เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียน นักศึกษา
  • 15 มิ.ย. 2561 การเข้าใจเด็กและวัยรุ่น เพื่อเข้าสู่ระบบดูแลช่วยเหลือในสถานศึกษา