สาขาวิชาปฏิบัติสำนักงาน

previous arrow
next arrow
Slider

อัตลักษณ์ : ทักษะเด่น เน้นเทคโนโลยี มีคุณธรรม

ประมวลภาพกิจกรรมสาขา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารดาวน์โหลด

อาจารย์ประจำศูนย์

หัวหน้าสาขาวิชาปฏิบัติสำนักงาน
อาจารย์อินทิรา หุตะนาวิน
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์


อาจารย์ุร่งทิพย์  เกิดมีเงิน
ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

อาจารย์สุกัญญา  สร้อยจิต
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา