สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

previous arrow
next arrow
Slider

อัตลักษณ์ : มุ่งพัฒนาสาขาวิชาฯ ให้ทันสมัยอย่าจริงจังเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

ประมวลภาพกิจกรรมสาขา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารดาวน์โหลด

อาจารย์ประจำศูนย์

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
อาจารย์ยุพิน รอดไผ่ล้อม
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

อาจารย์ละออ อุบลแย้ม
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม