สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

previous arrow
next arrow
Slider

อัตลักษณ์ : ทักษะเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน

ประมวลภาพกิจกรรมสาขา

อาจารย์ประจำสาขา

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ดิฐประพจน์ สุวรรณศาสตร์
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์นราภรณ์ บัวนุช
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


อาจารย์ธนาวุฒิ วิชัย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ


อาจารย์ฐิติรัตน์ นัยพัฒน์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ


อาจารย์พรธณา เจือจารย์
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


อาจารย์สุมลฑา สุขสวัสดิ์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก


อาจารย์สมาภรณ์  เย็นดี
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหวิทยาลัยศรีปทุม