สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก

previous arrow
next arrow
Slider

อัตลักษณ์ : เรียนดี มีความคิดสร้างสรรค์ เด่นคุณธรรม

ประมวลภาพกิจกรรมสาขา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารดาวน์โหลด

อาจารย์ประจำสาขา

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
อาจารย์สิริมาศ สุกาพ
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์นนทยา ณ สงขลา
ปริญญาโท เทคโนโลยีสื่อสารและการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

อาจารย์สุมินตรา แก่นท่าตาล
ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต(คอมพิวเตอร์อาร์ต)
มหาวิทยาลัยรังสิต

อาจารย์จุฑามาศ ถาวร
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ